Voľby 2014 - 1. časť - Starosta ako manažér transparentných procesov

Autor: Filip Húšťava | 31.10.2014 o 7:00 | (upravené 1.11.2014 o 11:37) Karma článku: 2,32 | Prečítané:  529x

Videoprezentáciu 1. časti môjho programu ako aj ostatných častí v súvislosti s mojou kandidatúrou na starostu obce Kúty si môžete pozrieť na  mojom youtube kanáli.

Starosta. Kto to je a ako ho vnímame? Vieme, čo všetko má na starosti a aké má možnosti ovplyvniť veci okolo nás? A aký je jeho vzťah k obecnému úradu a k poslancom obce? Viete skutočne presne, koho idete voliť a čo všetko môže Vaša voľba ovplyvniť? V úvode môjho ďalšieho predvoledného blogu by som Vám chcel predstaviť starostu ako pozíciu v samospráve na Slovensku. Konkrétne body môjho programu sa budú samozrejme týkať obce Kúty a jej správy z pozície starostu tejto obce. Chcem sa pokúsiť vysvetliť, ako je táto pozícia nesmierne dôležitá pre správne fungovanie obce. Prosím, buďte trpezliví.

Starosta je často prvou osobou, na ktorú si nespokojný človek pomyslí. Ktorej nadáva, ale ktorú niekedy i chváli. Ale či je pravdivý jeho názor, vie často posúdiť len málokto. Pretože málokto pozná zákony a procesy v obci za ním skryté. Tak ako to je?

V prvom rade. O všetkom podstatnom v obci de iure rozhoduje zastupiteľstvo. To znamená, že starosta nemôže bez zastupiteľstva obce - poslancov, rozhodnúť sám o použití peňazí. Nemôže sám rozhodnúť o otvorení stavebného obvodu, o výstavbe v obci, o obnove budov. Jeho pozícia v tejto oblasti je značne obmedzená. Starosta je správcom, nie človekom, čo rozhoduje. Ale takisto je aj vykonávateľom rozhodnutí poslancov. Preto venujte pozornosť výberu svojich poslancov v obci.

Tak by to malo byť. Ako to však v súčasnosti je?

Gramotnosť a pochopenie samosprávy je žiaľ v našej spoločnosti veľmi chabé. Pozícia starostu sa chápe úplne inak, ako zákonodarca myslel. Demokraciu, ktorá k nám prišla, nevieme uchopiť, z čoho aj v Kútoch vznikali ťažké nedorozumenia a nezodpovedné rozhodnutia. Kto je na vine? MY. A okolnosti, ktoré tento stav zapríčinili. Strata záujmu a najmä strata zodpovednosti. Túto zodpovednosť si skrátka musíme skôr či neskôr opäť osvojiť.

"Človek, ktorý nemá informácie, sa ťažko rozhodne slobodne a zodpovedne."

Ján Langoš                                 

Starosta ako manažér procesov

Prečo teda treba zmeniť vnímanie starostu a ako ju môžem zmeniť ja osobne? Jednoducho. Práca starostu by mala vyzerať v skratke takto:

STAROSTA MÁ ZBIERAŤ A SPRACOVÁVAŤ PODNETY, INFORMOVAŤ O SITUÁCII, POSKYTOVAŤ POSLANCOM A VEREJNOSTI KOMPLEXNÉ INFORMÁCIE O STAVE VECI, O MOŽNOSTIACH RIEŠENÍ, PREDLOŽIŤ MATERIÁL NA ROKOVANIE ODBORNÝCH KOMISIÍ, DOPRACOVAŤ MATERIÁL O PODNETY VEREJNOSTI A KOMISIÍ, KOMPLETNÉ PREDLOŽIŤ NA ROZHODNUTIE ZASTUPITEĽSTVU A NÁSLEDNE VYKONAŤ V REALITE TOTO ROZHODNUTIE POSLANCOV.

Toto je ÚLOHA STAROSTU a takto sa túto pozíciu musíme, či chceme, či nie, naučiť chápať a vnímať. Pozornosť musíme upriamiť nielen na  na schopnosť poslancov rozhodovať a komunikovať medzi sebou, s ľuďmi, ale najmä na  manažérske vlastnosti starostu .

V súčasnosti úrad a starosta chápe verejnú kontrolu, požiadavky na informácie, ako ohrozenie svojej pozície. Informácie ľudia nemajú k dispozícii automaticky, čo je nesprávne a vôbec nie efektívne. Často sa stalo, že sa pozícia starostu stala nástrojom na osobnú propagáciu, čo je nielen nemorálnym konaním, ale aj nepochopením verejnej funkcie ako takej. 

Starosta a obecný úrad

K svojej funkcii má starosta k dispozícii obecný úrad. Voči obecnému úradu má starosta nedotknuteľné kompetencie, teda môže sám rozhodovať o postupoch práce, filozofii práce, sám vydáva organizačnú štruktúru, ktorou môže regulovať počet zamestnancov obce, o procesoch, ako obec spracováva náročnú agendu. Poslanci vo vzťahu k úradu môžu starostu prinútiť len nepriamo, stanovením rozpočtu napr. na mzdy, na spotrebný materiál, papier, počítače a podobne. No nemôže priamo starostovi nadiktovať spôsob práce úradu. Dokonca ho nemôžu priamo ani úkolovať, iba nepriamo prostredníctvom uznesení. Pre informáciu - v Kútoch sa uznesenia nekontrolujú, organizačná štruktúra nie je vydaná. To znamená, že stále sa po obci vytvárajú fámy a rôzne informácie o zamestnanosti na úrade a podobne. Viackrát som apeloval na starostu, aby vydal tento dokument a prezentoval verejnosti a tak navždy vyriešil tieto nepresnosti, ktoré ľudí len dráždili a rozdeľovali.

Kritizoval som aj spôsob vedenia zastupiteľstiev a nedostatočné informovanie poslancov, kedže na rokovanie zastupiteľstva neexistovali písomné materiály a často sa rozhodovalo podľa informácií, ktoré sa poslancom predniesli až na zastupiteľstve. Tento fakt som kritizoval viackrát, no nikdy nedošlo k náprave. Opätovne sa zasadnutia zastupiteľstva nenahrávali (aj keď sa vedenie vyjadrilo, že to robiť bude) a neexistoval zvukový záznam, čo vplývalo na kvalitu a kompletnosť zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva. Preto som sa rozhodol zverejniť moje verejné vyhlásenie vo februári 2014, pretože som si s týmto stavom nevedel poradiť a zostal som zasa sám. Dovolím si povedať, že ak by prišlo k náprave, dnes sa nestaviam ako protikandidát k súčasnému vedeniu obce!

Úlohu starostu chápem a mám pripravené konkrétne kroky na ceste k e fektívnej, odbornej a transparentnej práci úradu a nastaveniu procesov v komisiách a zastupiteľstve.

Filip Húšťava                                          

Takže, ako môžem tento nesprávny  stav zmeniť z pozície starostu? Predstavujem Vám základné body môjho programu v oblasti Starosta ako manažér transparentných procesov.

Prvý bod je analýza súčasnej situácie. To hovorí každý, však? S tým rozdielom, že nikto výsledky tejto analýzy nezverejní. Týmto sa zaväzujem zverejniť každému občanovi Kútov analýzu stavu obecného úradu, informovať o počte agend a ich obsahu, zavediem moderné prvky práce a informačné technológie, ktoré ušetria zamestnancom úradu čas. Ak sa zistí prezamestnanosť na úrade, budem sa snažiť hľadať nové oblasti uplatnenia zamestnancov, najmä vytvoriť tím hľadajúcich dodatočné zdroje rozpočtu obce, prípadne tímy šetrenia nákladov. V poslednom rade príde rad na prepúšťanie. S týmto bodom súvisí vydanie organizačnej štruktúry obecného úradu (teda schémy zamestnanosti na úrade), ktorá je dodnes nezverejnená, zrejme i nevydaná. Takisto budem verejnosť informovať o náplni práce zamestnancov, aby nevznikali dohady a nepresné informácie. Verím, že zamestnanci takisto pocítia pozitívne účinky týchto krokov a verejnosť sa stotožní s ich prácou. Pretože je to práca pre občanov tejto obce. A tí majú právo vedieť, aký je jej prínos a účinok.

Získanie mimorozpočtových zdrojov je dôležitý, no často kontroverzný bod. V prípade grantov je pre mňa prvoradá spolupráca so združeniami, s nadšencami, ktorí by mohli pomôcť zveľadiť obec prostredníctvom svojej voľnočasovej a záujmovej aktivity. V tomto sa budem snažiť koordinovať aktivity v oblasti prihlášok do dostupných grantových a dotačných schém. Fondy Európskej únie sú zvláštna kapitola. Bohužiaľ, je už verejne známe, že fondy EU sú živnou pôdou pre korupciu a klientelizmus, ktoré predražujú zákazky v rádoch desiatok percent. Nesľúbim Vám schválené zdroje z EU, ktoré pomôžu zveľadiť obec. Ale sľúbim Vám, že sa budem snažiť zapájať do aktuálnych výziev a budem Vás o tom informovať. Bez korupcie a klientelizmu.

Informovanosť občanov je pre mňa alfou a omegou. Už len dostatočná, prehľadná, informačná aktivita v Kútoch môže vyriešiť veľa aktuálnych problémov. Informácie úrad zrejme má, ale nevie, alebo z nejakého dôvodu, nechce, púšťať medzi ľudí. A to je veľká chyba, na ktorú som súčasné vedenie často upozorňoval s tým, že samy sebe robia zle. Bohužiaľ, nedokázali to pochopiť ...

Starostu sa týka aj rokovanie zastupiteľstva. Ako som naznačil vyššie, proces vedenia zastupiteľstva je dôležitý a starosta ako moderátor môže jeho kvalitu veľmi ovplyvniť. Rokovania zastupiteľstva sú verejné. Preto zabezpečím prenos zasadnutí cez internet, aby ste si mohli argumenty Vašich poslancov kedykoľvek pozrieť. Nie sme na to zvyknutí, no musíme prekonať tento prežitok tajností a všetci sa musíme naučiť verejne prejavovať svoje názory. Zvlášť vo verejných funkciách. A takisto sa musíme naučiť systematicky diskutovať, zniesť kritiku a naučiť sa počúvať druhého. Možno základné veci, no ani tie na zastupiteľstvách nefungovali. V prvej fáze budú dostupné záznamy rokovania zastupiteľstva, ale chcel by som zariadiť takisto online prenos. Ak by sa to podarilo, spolu s elektronickou identifikáciou občana, ku ktorej chcem takisto postupne smerovať, by mohli občania obce hlasovať podobne ako poslanci online. Existencia verejných prieskumov elektronickou formou je samozrejmosťou. Videozáznam ako spôsob verejnej kontroly je pre mňa kľúčový a prenosy zabezpečím a umiestnim na webovej stránke.

Budem pravidelne osobne aj elektronicky komunikovať. Určím pravidelný čas stretnutia s občanmi na spoločné diskusie o aktuálnych témach a takisto pravidelný čas online diskusií, kedy sa budete môcť z pohodlia svojho domova opýtať na niektoré veci, ktoré Vás zaujímajú. Tento aspekt je pre mňa veľmi dôležitý a post starostu by som chcel využiť aj na to, aby ľudia pochopili jeho pozíciu ako svojho zástupcu a správcu svojho spoločného majetku.

Aktívna spolupráca s okolitými obcami. Už ste videli výstupy z rokovaní regionálnych združení, kde boli predstavitelia obce prítomní? Viete, o čom rokujú a aké regionálne témy preberajú? Ja ani ako poslanec nie. A toto sa takisto musí zmeniť. Budem sa Vám zodpovedať a o podobných stretnutiach podrobne informovať. Spoluprácu s okolitými obcami si viem takisto predstaviť v oblastiach, ktoré si nevie obec vyriešiť samostatne. Veľmi bude závisieť od personálneho obsadenia postov v okolitých obciach a ich vnímanie našej budúcej spolupráce. Samozrejmá bude spolupráca v kultúrnej oblasti. Chcel by som vytvoriť priestor na vzájomnú kultúrnu podporu, z ktorej môže vzniknúť ďalšia spolupráca medzi obcami, či jednotlivcami.

Ak ste sa dostali až sem, v čo dúfam, ak si zodpovedne vyberáte správcu Vášho majetku, poslednou informáciou v tejto časti je skutočnosť, že som sa pridal k správnym kandidátom a verejne som sa zaviazal presadzovať ich opatrenia. Pre viac info kliknite na www.spravnikandidati.sk.

Sledujte ďalšie blogy a videá. A choďte voliť! Filip

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Minúta po minúte: Mexiko ničí ďalšie zemetrasenie, má už 248 obetí

Zabíjali padajúce budovy, medzi obeťami sú aj deti.

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.


Už ste čítali?